Asmens duomenų tvarkymas


Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23, 24 str. 1 ir 2 d., duomenų subjektas (pacientas) turi teisę žinoti ir yra informuojamas apie savo asmens duomenų tvarkymą, gali susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

Ši duomenų subjekto teisė reglamentuojama įstaigos Vidaus tvarkos taisyklėse, vadovaujantis LR SAM 2001 02 01 įsakymu Nr. 65 "Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" bei galiojančiais pakeitimais, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu bei kitais LR galiojančiais teisės aktais.
Susisiekite


Aš ne robotas